OPEN CALL – Studiegruppe om migration/ Study group on migration

logo

Museet for Samtidskunst stiller skarpt på sociale, kulturelle og miljømæssige udfordringer. I 2016 har det handlet om migration, og nu starter vi en studiegruppe dedikeret til emnet. I studiegruppen vil vi bl.a. diskutere, hvordan den aktuelle migration udfordrer ideen om nationalstat, grænser og tilhørsforhold. Men også hvorvidt kunst og kultur kan spille en særlig rolle i forhold til at formidle dette spændingsfelt, og bidrage til nye måder at forstå os selv og hinanden på.

Vi søger 10 – 12 deltagere til gruppen, der skal mødes 5 gange á 3 timer i perioden oktober – december 2016. Hver deltager bringer pensum med til gruppen. Pensum kan fx være en tekst, en hændelse, en youtube-video, et kunstværk etc. Gruppen mødes forskellige steder i Roskilde og i København, alt efter det enkelte mødes fokus.

Møderne vil blive faciliteret af en tovholder fra museet, mens Zachary Whyte, antropolog og forsker i flygtninge og asylansøgeres hverdag, vil være til stede som moderator. Derudover vil én gæsteforelæser (fx journalist, kunstner, teoretiker, aktivist) pr. møde bringe viden ind i gruppen. Pensum, forløb og gæsteforelæsninger ligger ikke fast fra starten, men vil tage form efter deltagernes profiler og input. Forløbet slutter med et seminar, tilrettelagt af studiegruppen selv.

Møder og seminar vil foregå på både engelsk og dansk. Museet finansierer tovholder, moderator, transport, seminar, gæsteforelæsere samt mad og drikke pr. møde.

Link til museets hjemmeside: http://samtidskunst.dk/

Hvordan ansøger man?
Send en motiveret ansøgning inkl. en beskrivelse af, hvordan du vil vinkle temaet og udfolde det til et studiemøde. Medtag gerne eksempel på pensum, som du har lyst til at diskutere med andre. Ansøgningen skal være på max 2500 tegn, vedlægges CV og sendes til maitak@nullsamtidskunst.dk. Deadline er torsdag d. 29. september.

Deadline 
Torsdag d. 29. september.

Deltagerne vil blive valgt på baggrund af motivation, tilgang til emnet og specifikke faglighed, profession og/eller erfaring med migration. Optag vil blive bekræftet pr. mail torsdag d. 6. oktober. Deltagerne vil mandag d. 10. oktober modtage mødeplan, pensum og deltagerliste.

Møderne finder sted i tidrummet: 17.30-20.30
Datoerne: 26/10, 9/11, 21/11, 30/11 og 14/12

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Museum of Contemporary Art focuses on social, cultural and environmental challenges. In 2016 the theme has been migration and now we are dedicating a study group to the topic. The study group will focus on how the current migration challenges the idea of the nation state, borders and questions of belonging. But it will also discuss whether art and culture can play a particular role in relation to communicating this conflicted field and contribute to new ways of understanding ourselves and each other.

We are looking for 10 to 12 participants that are to meet 5 times, each time for 3 hours, in the period from October to December. Each participant are to suggest something for the curriculum of the group. It can be a text, an event, a youtube video, an art work etc. The group will meet at various places in Roskilde and Copenhagen depending on the individual focus of each time.

The meetings will be facilitated by a coordinator from the Museum while anthropologist and researcher of refugees and asylum seekers everyday lives, Zachary Whyte, will moderate the discussions. Additionally, a guest lecture (e.g. a journalist, artist, theorist, activist) will be invited for each time. The curriculum, program and guest lectures are not scheduled from the beginning but will be shaped in relation to the participant’s profiles and inputs. The program will end with a seminar organised by the study group.

Meetings and seminar will be in both English and Danish. The Museum covers the coordinater, moderater, transport, guest lectures, seminar and food and beverages for each meeting.

Link to the museums website: http://samtidskunst.dk/en

How to apply?
Send a motivation letter, with a description of how you would approach the theme and unfold it at a meeting. Please include examples for the curriculum that you would like to discuss. The application should be no more than 2500 characters, attached a short CV and sent to maitak@nullsamtidskunst.dk. Deadline is Thursday September 29.

Deadline
Thursday September 29.

Participants will be selected based on motivation, approach, profession and/or experience with migration. The selected participants will be confirmed by email Thursday October 6. Participants will receive schedule, curriculum and list of participants by Monday October 10.

The meetings will take place from 5.30 to 8 PM
Dates: 10/26, 11/9, 11/21, 11/30 and 12/14

We look forward to receiving your application!

Gem

Forfatter: MFSK

I det gule palæ midt i Roskilde ligger Museet for Samtidskunst. Museet blev grundlagt i 1991 som landets første museum for samtidskunst. I dag arbejder museet med den danske og internationale samtidskunsts nyeste udtryksformer. Det er bl.a. lydkunst, performancekunst, videokunst, netkunst og andre kunstformer, der har været med til at forny opfattelsen af kunst i de sidste årtier.

Skriv et svar