Instruktorstillinger opslået på Kunsthistorie (F2014)

Instruktor
Ved Afdelingen for Kunsthistorie er studentermedarbejderstillinger som instruktorer ledige til besættelse fra primo februar 2014 og indtil udgangen af forårssemesteret. Instruktorerne skal varetage hjælpelærerfunktioner i forbindelse med undervisningen i Æstetik I (på 2. semester) samt Æstetik II og Metode II (på 4. semester), BA 2005 (revideret 2009). Studerende, der læser kunsthistorie, vil fortrinsvis komme i betragtning til stillingerne.

Instruktoren deltager i den almindelige undervisning og planlægger selv på grundlag af denne og i samarbejde med faglæreren instruktortimerne, hvor de i undervisningen behandlede temaer, problemstillinger og tekster viderebearbejdes og diskuteres i mindre grupper af studerende. Det forventes at instruktorbehovet vil være størst i forbindelse med Æstetik II. Da eksamen i Æstetik II og Metode II afvikles som en mundtlig eksamen, hvor de æstetiske og metodiske problemstillinger udfoldes i forhold til forskellige typer af billedkunstnerisk og arkitektonisk materiale, vil en del af instruktorens rolle være at igangsætte øvelser, som træner de studerende kompetencer i fagelementets samlede værkanalytiske krav.

Instruktorfunktionen har både en faglig og social dimension. Instruktoren skal således medvirke til at tilegnelsen af det ofte abstrakte stof får en aktiv form, samtidig med at de studerende får mulighed for at øve sig i vidensdeling og styrke deres samarbejdsevner.

I forhold til instruktortimerne deles de enkelte hold i to lige store grupper, der modtager “instruktion” hver for sig.

Der undervises i alt i 14 uger. Aflønning sker i henhold til overenskomsten for SUL-ansatte. Timelønnen er 202,82 kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseskoordinator Ulrik Ekman, ekman@nullhum.ku.dk. Ansøgningen, som stiles til uddannelseskoordinatoren, skal inkludere studie-CV med karakterblad og være instituttet i hænde senest mandag d. 6. december 2013 kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler vil blive afholdt snarest derefter.

Send ansøgningen via opslaget på KUs jobportal (se under http://www.ku.dk/stillinger/vip/)

Skriv et svar