Studiekreds i ’Negativ dialektik’

Fagbeskrivelse: Studiekreds i ’Negativ dialektik’
– Efterår 2009
Post-strukturalisme og kritisk teori
Post-strukturalistisk teori har vundet frem i samfundsvidenskaben. Kritisk teori og
post-strukturalisme bliver ofte beskrevet som uforenelige teori-retninger (se Böhm
2007). Mange såkaldte post-strukturalistiske tænkere har inspireret af Nietzsche ikke
meget tilovers for dialektisk tænkning. Affirmation fremhæves over negation,
immanens overfor transcendens og sidstnævnte lægges dialektikken til last.
På trods af dette synes der at være mange sammenfald. Dette:
…Når Adorno understreger at kritik må være immanent og må komme indefra,
hvilket betyder at man at man må forpligte sig på- eller forlige sig med at være en del
af de ideologiske strukturer man kritiserer (Böhm 2007: 109), minder det om den
form for immanent kritik som mange post-strukturalister advokerer. Målet er gennem
begrebslige anstrengelser at gøre individuelle fænomener ikke-identiske med deres
egne begreber, ved at vise, hvordan disse fænomener er eller kan være mere end sig
selv (Adorno 2008: 40).
…Når det understreges at en bestemmelse af begrebet først lader sig gøre når man i
kendsgerningerne opdager den tendens, der peger udover dem… (Adorno 1994: 311),
og man associerer til symptomatologi og tendensanalyse.
…Når negativ dialektik defineres, ikke som en identitetsdialektik – men en ikkeidentitetsdialektik
(Adorno 2008: 6). Den beskriver måden hvorpå begrebet bevæger
sig mod dets modsatte – det ikke-begrebslige. Begrebet er altid mindre end, hvad der
subsummeres under det. Dette minder om det empiriske diktum man finder hos
Deleuze, når han skriver at ”relations are external to their terms”.
…Når Hegel kritiseres for ideen om at vi kan erkende virkeligheden i dens totalitet
som fornuftig helt ned i dens u-fornuftige individuelle komponenter. Dette kan
filosofien ikke længere opretholde som ideal. Men at sige, at al dialektisk tænkning
må forkastes som følge heraf, ville være at kaste barnet ud med badevandet. Vi kan
tænke dialektisk, men vare os for en hver form for sekulariseret teologi (Adorno
2008: 46), der vil sætte virkeligheden i dens helhed på begreb (alla Hegel).
Et frugtbart alternativ- eller supplement? En studiekreds!
Dette antyder at der, som Böhm gør opmærksom på, måske ikke er så mange
fundamentale skel mellem kritisk teori og post-strukturalisme, som nogle er
tilbøjelige til at mene, at der er (Böhm 2007: 109).
Ideen om at det kunne være frugtbart at supplere det post-strukturalistiske perspektiv
med indsigter fra kritisk teori er inspirationen for nærværende studiekreds.
Studiekredsen vil stille skarpt på Adorno og læse uddrag af hovedværket ’Negativ
dialektik’
Negativ dialektik
Adorno er en af de største teoretikere i morderne tid, der har tænkt filosofi, sociologi
og samtidige samfundsmæssige problemstillinger sammen. Hvor filosofien viser en
levende interesse i de givne samfundsmæssige forhold.
Studiekredsen vil derfor gennem en værklæsning af Adornos ’Negative dialectics’
diskutere, hvordan filosofien kan gøre sig gældende i aktuelle forhold og hvad negativ
dialektik giver af muligheder og udfordringer metodisk, når man har denne ambition.
Hvad vil det for eksempel sige at ”Udviklingen af indirekte metoder er den empiriske
socialforsknings chance for at nå udover den blotte konstatering og bearbejdning af
facadefakta” (Adorno 1994: 310)? Eller at Begrebsligheden overskrider
fælleskendetegnene? (s. 303)
Negative dialectics betragtes populært som Adornos hovedværk og han refererede
selv til negativ dialektik som en metodologi for hans ’materielle værker’ (Tiedemann
2008: xi, Adorno 2008: 5). Værket tilbyder en grundig indføring i de filosofiske
principper og ledetråde for Adornos bredt favnende filosofi og værker. Studiekredsen
sigter dermed efter at diskutere de grundantagelser og fundamentale filosofiske
standpunkter en negativ dialektik arbejder på baggrund af.
Studiekredsen ligger derfor op til overvejelser omkring filosofiens rolle (som negativ
dialektik) i projektskrivning og samtidsanalyser og metodiske udfordringer ved at
ville begrebsliggøre tendenser, der peger udover de givne forhold og være ambitiøs
nok til at ville lade dette være en kritisk ambition.
Studiekredsen vil imødekomme dette omsættelighedselement, ved både at koncentrere
sig om den negative dialektiks grundbegreber og analyser hvori disse arbejder og
konkretiseres. Således vil studiekredsen fostre diskussioner omkring, hvordan
filosofien kan være forskelsgørende analytisk, og hvordan man kan arbejde filosofisk
i egen projektskrivning.
Derudover sigter studiekredsen efter at træne filosofisk læsning, forståelse og dybde
ved netop at være organiseret omkring en værklæsning og give plads til fordybelse.
Formelle rammer
Studiekredsen fylder 7,5 ECTS, koordineres af de studerende og har 7×2
konfrontationstimer med ekstern lektor i filosofi fra KU Per Jepsen på DPU. Per
Jepsen har skrevet speciale om ’Oplysningens dialektik’, skriver PhD om
autonomibegrebet i Adornos filosofi og har studeret i Frankfurt bl.a. på Institut für
Sozialvorschung. Se publikationer: http://www.staff.hum.ku.dk/perj/
’Negativ dialektik’ er ikke oversat til dansk. Vi læser derfor værket på engelsk, men
det anbefales at man orientere sig i den tyske udgave.
I kredsen vil vi læse følgende uddrag af ’Negativ dialektik’:
• Introduction
• Part two: Negative dialectics. Concept and categories
• Part three: Models (undtaget ’World spirit and natural history) ? Freedom – on the metacritique of practical reason ? Meditations on metaphysics
Anbefalet læsning som ikke indgår i pensum:
Adorno: ’Lectures on negative dialectics’
Hegels logik
Poul Ferland: Det identiskes ophævelse i Adornos negative dialektik
Tilmelding
For yderligere info og- eller tilmelding til studiekredsen skriv til:
Thomasklem@nullgmail.com
Referencer
Theodor Wiesengrund Adorno: Negativ dialektik
Theodor Wiesengrund Adorno: “Sociologi og empirisk forskning” i L.-H.Schmidt
(red.): “Kritisk teori” i Det videnskabelige perspektiv, Kbh. 1994 (1991)
Theodor Wiesengrund Adorno: ”Lectures on negative dialectics”, Polity
Press 2008
Steffen Böhm (2007) ‘Reading critical theory’ in Campbell Jones and René ten Bos
(eds.) Philosophy and Organization. London: Routledge, pp. 1-17.
“Erkendelsens utopi ville være at åbne
det begrebsløse med begreber uden at
gøre det lig med dem”
(Th.W. Adorno, Negative Dialektik, 1966)
”Dialectics represents the attempt to
incorporate into philosophy whatever
is heterogeneous, philosophy’s other,
we might call it. To anticipate, we
might say it wishes to import the nonconceptual
into philosophy” (Adorno
2008: 57)
”…The task of philosophy, then …is to
concern itself with what is different from
itself…. Its task is not to reduce the entire
world to a prefabricated system of
categories, but rather the opposit, viz. To
hold itself open to whatever experience
presents itself to the mind.” (Adorno 2008:
74-75)

Skriv et svar