Mulighed for spændende praktikforløb

I forbindelse med udviklingen af Tilvalgsdimensionen “Kreative processer/innovation, modul 2, Traineeship”, bliver der forår 2009 gennemført et pilotforløb af traineeships hos en række velmeriterede partnervirksomheder indenfor tre hovedområder: 1. Kreative industrier, 2. Kulturinstitutioner, 3. NGO – civilsamfundet.

På denne bagrund udbydes et mindre antal traineeships til studerende på IKK som er indskrevet på en KA-uddannelser i den prioriterede rækkefølge: KA2008, KA1998, andre. Traineeshippene er baseret på ansøgning og efterfølgende ansættelsesamtale hos partnervirksomhederne.

Studerende der kan påkalde sig relevant arbejde/uddannelse indenfor kreative processer/innovation/iværksættelse vil blive prioriteret i udvælgelsen af ansøgningerne.

Ansøgningen om plads i et traineeforløb skal stiles snarest, og inden 15 december til:

Anders Michelsen: amichel@nullhum.ku.dk

Der modtages kun ansøgninger med fuldt materiale i digital form.

Ansøgningen skal indeholde en prioriteret præferance ift områderne: 1. Kreative industrier, 2. Kulturinstitutioner, 3. NGO – civilsamfundet.

Svar 7/1 2009. For de udvalgte følger ansættelsessamtaler ca. januar/februar 2009

BESKRIVELSE

Kreative processer/ innovation.

En uddannelse på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

1 september 2008 startede den første innovationsuddannelse på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Uddannelsen henvender sig til studerende på alle videregående uddannelser i Øresundsområdet. Den er en platform for uddannelse af kandidater med specialisering i humanistisk innovation og kreative processer, herunder kreative produkter og forretningsforståelse, oplevelsesøkonomi og teambuilding.

Uddannelsen udgør et halvt år eller en fjerdel af en overbygnings/kandidatuddannelse og har to moduler. Den kan sammenbygges med alle uddannelser med frit tilvalg på op til 30 ECTS. Den studerende opnår kompetencer indenfor:

Projektkommunikation

Analyse

Idéudvikling

Teamarbejde

Kreativitet

Innovation

Oplevelsesøkonomi

Kreative produkter

Social Entrepreneurship

Corporate Social Responsibility

Kulturbaseret forretningsforståelse

Uddannelsen har to moduler:

Modul 1: Kreative processer: innovation og iværksættelse (15 ECTS)

Dette modul giver indblik i innovation, iværksætteri og forretningsforståelse. Der gennemgås analytiske eksempler med udgangspunkt i teorimateriale. Der gennemføres en mindre case i samarbejde med eksterne partnere og der opstilles en forretningsplan. Undervisningen foregår på Københavns Universitet. Der henvises til kursusbeskrivelse samt studieordning. http://www.sis.ku.dk/kurser/viskursus.aspx?knr=97159

Modul 2 Traineeship (15 ECTS)

Med udgangspunkt i modul 1 gennemføres et traineeship, hvor den studerende indgår i en konkret opgaveløsning, som bidrager til succesfuld forretnings- og organisationsudvikling. Der opereres med tre linier: (a) Private virksomheder, (b) Offentlige virksomheder, (c) NGO-branchen.

De to moduler uddannes i sammenhæng. Det er en forudsætning for optagelse på Modul 2, at modul 1 er bestået.

Om strukturen i modul 2: modul 2 er baseret på, at den studerende gennemgår et 2 måneders ophold i en virksomhed i uddannelsens netværk af partnere i traineeships indenfor 2 linier: (a) eller (b). I denne periode bidrager den studerende direkte til partnerens projekter gennem specifikke opgaveløsninger. Der er ikke tale om et praktikophold, men om træning gennem konkret ideudvikling, analyse og teamarbejde. Den studerendes kompetencer kommer i brug fra første dag.

Modul 2 er struktureret omkring en tidslinier med tre stepping stones:

(1) Introseminar om (a) Private virksomheder, offentlige virksomheder, NGO-branchen, samt organisationsteori og værdikæder, herunder temaer som pitcharbejde, projektkommunikation, analyse, idéudvikling, hertil partnerspecifikke temaer. Varighed fire dage.

(2) Midtvejsseminar: de studerendes erfaringer, problemer og opgaver behandles i et 2 dages seminar, hvor repræsentanter for de deltagende partnere er med. De studerende præsenterer en rapport over hovedproblemer og løsningsbehov.

(3) Eksamen. Et to-timers møde hos partneren, hvor en drøftelse af forløbet og den studerendes bidrag behandles kritisk. Karakter bestået/ikke bestået

Det forventes at traineeship tilfører virksomheden reel værdi inden for et spektrum, hvor der som minimum deltages værdineutralt i relevante processer, i bedste fald leveres en reel værditilvækst eller en original ide.

Anders Michelsen
Associate Prof., PhD
Director of Studies
Coordinator of Visual Culture
Department of Arts and Cultural Studies
University of Copenhagen
Karen Blixen Vej 1, DK-2300 S
21.2.49/21.2.50
+ 45 27 58 42 57
amichel@nullhum.ku.dk

Skriv et svar